Telefon : 0236 408 84 54
Çek Kanunu

6728 sayılı yatırım ortamının iyileştirilmesi amacı ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile (‘kanun‘) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5941 sayılı çek kanununda değişiklikler yapılması ön görülmüştür. Kanun 9 ağustos 2016 tasrihli 29796 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Düzenlemenin getirdiği yenilikler aşağıda özetlenmektedir.

 1. Çekin karşılıksız çıkması halinde doğrudan hapis cezası verilmeyecektir.

Kanunun 61. 62. ve 63. Maddesi ile çek kanununa aşağıdaki düzenlemeler eklenmiştir.

 • Çekin karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında hamilin icra ceza mahkemesine şikâyeti üzerine her bir çekle ilgili olarak. 1500 güne kadar adli para cezasına hükmolunacaktır. Hükmedilecek adli para cezası çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamayacaktır.
 • Hükmolunan adli para cezasının ödenmemesi halinde bu ceza herhangi bir erteleme yahut kamuya yararlı işte çalıştırmaya çevrilmeksizin doğrudan hapis cezasına çevrilecektir.
 • Mahkeme ayrıca çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına veya bu yasak hali hazırda varsa yasağın devamına hükmedebilir, bu çek yasağı tüzel kişiler hakkında verilmiş ise yönetim organı ve ticaret siciline tescil edilen şirket yetkilileri hakkında da uygulanacaktır.
 • Hakkında çek hesabı açma yasağı kararı verilenler yasaklılıkları süresince sermaye şirketlerinin yönetim organlarında görev alamayacaklardır. Ancak yasaklama kararı verilenlerin mevcut organ üyelikleri görev sürelerinin sonuna kadar devam edecektir.
 • Hakkında çek hesabı açma yasağı verilenler bankalara bildirmekte bu kişiler ayrıca merkez bankasının internet sayfasında yayınlanmaktadır.
 • Karşılıksız kalan çek bedelinin çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden işleyecek ticari işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödeyen kişi hakkında yargılama aşamasında davanın düşmesine mahkumiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra hükmün bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmasına çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılmasına zarar verilmekte ve bu kararlar merkez bankasına bildirilmektedir.
 1. Yeni düzenleme ile yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için bir takım muafiyetler getirilmiştir.
 • Buna göre 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda yapılan düzenleme ile yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binaların inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaf tutulması sağlanmaktadır. Ayrıca yine bu kanunda ön görülen değişiklikler ile aynı kapsamdaki binalardan belediyelerin almakta olduğu inşaat harcı ve imar mevzuatından kaynaklanan harçların alınmaması sağlanacaktır.
 1. Tacirler arası ipotek işlemlerinde harçlar düşürülmüştür.
 • Yapılan düzenleme ile münhasıran tacirler arasında tesis edilen ipotek işlemlerinde hesaplanan tapu harcının %50 sinin alınmaması sağlanmaktadır.
 1. Noterliklere ödenen bir takım harçlar kaldırılmıştır.
 • Genel vekaletname ve özel vekaletnameler arasındaki harç farkları kaldırılmıştır.
 • Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imza atmaya yetkili kişi ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı noter onayı şartı aranmaksızın ticaret sicil müdürü yahut yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunmak sureti ile de verebilecektir. Böylece hem imza beyanı için notere başvuru zorunluluğu kaldırılmakta hem de bu beyan sebebi ile alınan ücretlerin ödenmemesi sağlanmaktadır.

About the Author

iksirhukuk
iksirhukuk
administrator

No Comments

Comments are closed.